پروژه بررسی نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موش های صحرایی تخمدان برداری شده

دسته بندي : علوم پایه

در مطالعه حاضر نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موش های صحرائی تخمدان برداری شده مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 90 سر موش صحرائی ماده تهیه و به 10 گروه تقسیم شدند. سنجش درد بوسیله تست صفحه داغ (Hot plate) انجام گرفت. در روز پنجم، ابتدا از حیوانات ثبت پایه گرفته شد سپس حیوانات 5 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن مرفین دریافت کردند و اثرات ضد دردی هر 10 دقیقه بررسی شد.

نتایج نشان داد که زمان واکنش به درد بعد از تزریق 5 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن مرفین نسبت به زمان پایه در گروه کنترل و اوارکتومی بالا بود اما تفاوتی در گروههای کنترل - تحمل و اورکتومی - تحمل وجود نداشت. اگرچه زمان واکنش به درد بعد از تزریق 5 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن مرفین در گروه کنترل از گروه اوارکتومی بالاتر بود. اما تفاوتی بین گروههای کنترل - تحمل و اوارکتومی - تحمل مشاهده نشد.

Repeated measure AVOVA نشان داد که زمان های واکنش بعد از تزریق 5 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن مرفین در گروه اوارکتومی - تحمل پایین تر از هر سه گروه دریافت کننده ال آرژنین بود که نشان دهنده این مطلب است که ال آرژنین تحمل به مرفین در موش های صحرایی اوارکتومی شده را کاهش می دهد. نتایج همچنین نشان داد که زمان واکنش به درد بعد از تزریق 5 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن مرفین در گروه اوارکتومی - تحمل نسبت به گروه های دریافت کننده ال نیم پایین تر است. این یافته نشان می دهد که ال نیم نیز تحمل به مرفین در موش های صحرایی تخمدان برداری شده را کاهش می دهد.

 

» فهرست مطالب:

 • چکیده
 • فصل اول - مقدمه
  • 1-1 معرفی و بیان مسئله پژوهش  
  • 1-2 هورمون های استروئیدی
   • 1-2-1 محل ترشح هورمون های جنسی زنانه
  • 1-3 مکانیسم عمل استروژن
  • 1-4 استروژن و سیستم عصبی
   • 1-4-1 استروژن و نوروترانسمیترها
   • 1-4-2 استروژن و سیستم کولینرژیک
   • 1-4-3 استروژن و سیستم سرتونرژیک
   • 1-4-4 استروژن و سیستم کاتیکولامینرژیک
  • 1-5 استروژن و خلق و خوی
  • 1-6 استروژن و
  • 1-7 استروژن و گر گرفتگی
  • 1-8 اثرات استروژن بر حافظه و یادگیری
  • 1-9 استروژن و محافظت عصبی و بیماری آلزایمر  
  • 1-10 استروژن و بیماری پارکینسون
  • 1-11 استروژن و درد
  • 1-12 اپیوئیدها
   • 1-12-1 گیرنده های اپیوئیدی
   • 1-12-2 طبقه بندی اپیوئیدها
   • 1-12-3 مکانیسم های سلولی عمل اپیوئیدها
  • 1-13 بی دردی
  • 1-14 پیامد های مصرف اپیوئیدها
  • 1-15 مکانیسم های نورو شیمیائی تحمل نسبت به اپیوئیدها
  • 1-16 نیتریک اکساید
   • 1-16-1 سنتز و حذف نیتریک اکساید
   • 1-16-2 مهار کننده آنزیم نیتروکساید سنتتاز
   • 1-16-3 اعمال فیزیولوژیک نیتریک اکساید
   • 1-16-4 اثرات هورمونهای گنادی بر سیستم های مرکزی تولید کننده نیتریک اکساید
  • 1-17 اثر تنظیمی هورمونهای استروئیدی تخمدانی بر تولید نیتریک اکساید
   • 1-17-1 شکل ظاهری معده
   • 1-17-2 سطوح معده
  • 1-18 عروق خونی معده
   • 1-18-1 شرائین معده
   • 1-18-2 وریدهای معده
  • 1-19 عصب رسانی معده
  • 1-20 غدد معدی
  • 1-21 فعالیت حرکتی معده
  • 1-22 فعالیت الکتریکی و انقباضات معده
  • 1-23 ارتباط معده و دوازدهه
  • 1-24 تنظیم تخلیه معده
  • 1-25 نحوه ترشح اسید معده
  • 1-26 کنترل غلظت اسید معده
  • 1-27 مکانسیم سلولی آگونیستهای سلول پاریتال
  • 1-28 آنتاگونیستهای ترشح اسیدمعده
  • 1-29 کنترل in vivo میزان ترشح اسید
   • 1-29-1 مرحله سری
   • 1-29-2 مرحله معدی
   • 1-29-3 مرحله روده ای
  • 1-30 تحریک ترشح اسیدمعده
  • 1-31 مهار ترشح اسید معده
 • فصل دوم - روش کار
  • 2-1 مواد و روش ها
  • 2-2 نحوه تجزیه و تحلیل داده هاو روش آماری
  • 2-3 روش های عصاره گیری
   • 2-3-1 روش خیساندن
   • 2-3-2 روش تراوش
   • 2-3-3 روش هضم
   • 2-3-4 روش جوشاندن
   • 2-3-5 روش سوکسیله
  • 2-4 روش بیهوشی
  • 2-5 روش انجام آزمایش
  • 2-6 روش اندازه گیری اسید نمونه
  • 2-7 ترانسدیوسر
 • فصل سوم - نتایج
  • 3-1 داده های مربوط به ترشح اسید معده
  • 3-2 داده ها یمربوط به فعالیت حرکتی معده
 • فصل چهارم - بحث و نتیجه گیری
  • 4-1 نتایج مربوط به تاثیر گیاه بومادران بر ترشح اسیدمعده
  • 4-2 نتایج مربوط به تاثیر گیاه بومادران بر حرکات معده
   • 4-2-1 اثر بر فشار داخل معده
   • 4-2-3 اثر بر دامنه انقباضات
   • 4-2-3 اثر بر فرکانس انقباضات
 • پیشنهادات
 • منابع

دسته بندی: علوم پایه

تعداد مشاهده: 2390 مشاهده

کد فایل:13267

انتشار در:۱۳۹۹/۸/۱۶

حجم فایل ها:17 مگابایت

تعداد صفحات: 105

زبان: فارسی

فرمت: (DOC) قابل ویرایش

فهرست: دارد

منابع و مآخذ: دارد

جدول و نمودار: دارد

عکس و تصویر: دارد

محتوای فایل: DOC


اشتراک گذاری:
 قیمت: 40,000 25,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
سفارش تبلیغات در شاپرفا